Usługa języka migowego

Deklaracja dostępności Galerii Foksal

Wstęp Deklaracji

Galeria Foksal zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.galeriafoksal.pl

Data publikacji i aktualizacji: 23.09.2020 r.

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.

Oświadczenie sporządzono  21 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab, ale bez widocznego atrybutu  fokus

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W całym serwisie wyłączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok TAK

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok TAK

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność architektoniczna

Galeria Foksal, przy ul. Foksal 1/4 w Warszawie.

Opis dostępności

 • Dostęp do galerii jest bezpośrednio z poziomu chodnika. Jednak niezbędna jest pomoc drugiej osoby do otworzenia drzwi na szerokość wózka. Powierzchnia podłogi w sieni położona jest ok. 3 cm niżej niż powierzchnia chodnika. Z sieni do przestrzeni wystawienniczej i biura dostęp bez utrudnień.
 • Jednak przy drzwiach wejściowych brak dzwonka na wysokości wymaganej dla osób z niepełnosprawnością oraz numeru telefonu do pracowników galerii, którzy w razie potrzeby mogliby służyć pomocą.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak punktu Informacyjnego, główne biuro usytuowane jest po prawej stronie korytarza, przy wejściu do przestrzeni wystawienniczej.
 • Brak dodatkowych udogodnień dla osób g/Głuchych.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do budynku z psem asystującym.

Dojazd do GF

Komunikacją miejską

 • Najbliższy przystanek autobusowy FOKSAL 01 i 02 (około 350 metrów). Dojazd liniami autobusowymi 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2
 • Przystanek tramwajowy MUZEUM NARODOWE 05 i 06 (około 500 metrów). Dojazd liniami: 7, 9, 22, 24, 25. Uwaga: dostęp do przystanków PLAC BANKOWY za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • METRO NOWY ŚWIAT – UNIWERSYTET [M2] (około 750 metrów). Dojście do stacji metra za pomocą schodów i wind.

Samochodem

Ulica Foksal jest dwukierunkowa, wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem galerii – najbliższe znajduje się 140 m od Galerii Foksal.

Plany

Dostosowanie serwisu internetowego Galerii Foksal do standardów WCAG 2.1.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Katarzyna Krysiak, k.krysiak@mik.waw.pl, tel. 601 669 783

Koordynator dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i  koordynator do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury: Magdalena Ptak m.ptak@mik.waw.pl tel. 601 669 440.

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.