Usługa języka migowego
wielobok o białych krawędziach, spowity delikatną, białą mgiełką na czarnym tle

Witek Orski, Teraz już nie wiem, co jest piękne

marca 31, 2023

Otwarcie: 31 marca 2023
31.03. – 13.05.2023
Kuratorka: Katarzyna Krysiak

Fotograficzna instalacja Witka Orskiego jest współczesną reinterpretacją słynnej ryciny „Melancholia I” Albrechta Dürera (1514), jednego z najbardziej tajemniczych, i jednocześnie najczęściej opisywanych i interpretowanych, dzieł sztuki w historii. Samo doświadczenie melancholijne już od czasów starożytności jest obecne w szeroko pojętych wytworach różnych dziedzin kultury (filozofia, literatura, teatr, sztuki wizualne, muzyka, film etc.). Melancholia, czasem kojarzona z depresją, jest dziś powszechnie przeżywaną reakcją na uczucia niepewności, pustki i beznadziei zawiązane choćby ze świadomością postępującej katastrofy klimatycznej, zagrożeniem wojną czy systemowym okrucieństwem wobec migrujących. Jako przeciwieństwo utopii odzwierciedla ona również niepewność jutra i sceptycyzm wobec „nadziei na przyszłość”.

Witek Orski, odnosząc się wprost do ikonicznego przedstawienia pojęcia melancholii, „rozbija” rycinę Dürera na części i poddaje interpretacji jej wybrane, naładowane symboliką fragmenty, utrwalając je w radykalnie współczesnych kompozycjach uchwyconych medium fotograficznym. Zdjęcia są próbą odnalezienia w dzisiejszym świecie odpowiedników gestów i symboli zaszyfrowanych w dziele Dürera.

Tytuł wystawy Teraz już nie wiem, co jest piękne, zawierający w sobie nieskrywany element zwątpienia, został zainspirowany fragmentem z zapisków Albrechta Dürera z czasu przed powstaniem „Melancholii I” (Was Schönheit ist, weiß ich nicht, obgleich sie vielen Dingen anhaftet).

Witek Orski (ur. 1985 r.) jest artystą wizualnym i fotografem. Tworzy zdjęcia, instalacje fotograficzne i obiekty. Interesują go relacje między obrazami, społeczne funkcje fotografii i jej status w kulturze wizualnej. Istotnym narzędziem jest dla niego samo medium wystawy – cykle prac aranżuje w rodzaje wizualnych esejów. Wystawia w Polsce i za granicą.

Jest absolwentem Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie wykłada w Szkole Filmowej w Łodzi.

______________________________________________________

W Noc Muzeów i jednocześnie ostatni dzień wystawy (sob. 13.05.) Galeria Foksal otwarta w godz. 18.00-24.00

O godz. 19.00 – oprowadzanie po wystawie z udziałem artysty, z tłumaczeniem na PJM.

 

UA

Вітек Орскі | Тепер я вже не знаю, що таке красиво

Відкриття виставки: п’ятниця, 31.03.2023, 18 – 21
31.03. – 13.05.2023
Кураторка: Катажина Крисяк

 

Фотоінсталяція Вітека Орского є сучасною інтерпретацією знаменитої гравюри Альбрехта Дюрера «Меланхолія I» (1514), одного з найзагадковіших і водночас найчастіше описуваних та інтерпретованих творів мистецтва в історії. Сам меланхолійний досвід ще з часів античності був присутній у різних галузях культури (філософії, літературі, театрі, образотворчому мистецтві, музиці, кіно тощо). Меланхолія, іноді пов’язана з депресією, сьогодні є поширеною реакцією на відчуття невизначеності, порожнечі та безнадійності, пов’язана з усвідомленням прогресуючої кліматичної катастрофи, загрози війни або безпорадності перед обличчям міграційної кризи. Як протилежність утопії, вона також відображає невпевненість у завтрашньому дні та скептицизм щодо «надії на майбутнє», що особливо турбує молодь.

Вітек Орскі, звертаючись безпосередньо до іконічної репрезентації концепту меланхолії, «розбиває» гравюру Дюрера на частини та інтерпретує її вибрані, символічно заряджені фрагменти, зберігаючи їх у радикально сучасних композиціях, зафіксованих фотографічним середовищем. Фотографії є спробою знайти в сучасному світі еквіваленти жестів і символів, закодованих у творчості Дюрера.

Назва виставки «Тепер я вже не знаю, що таке красиво», що містить неприхований елемент сумніву, була навіяна фрагментом нотаток Альбрехта Дюрера з часів перед створенням «Меланхолії I» (Was Schönheit ist, weiß ich nicht, obgleich sie vielen Dingen anhaftet).

Вітек Орскі (нар. 1985) — візуальний художник і фотограф. Створює фотографії, фотоінсталяції та об’єкти. Його цікавлять зв’язки між зображеннями, соціальні функції фотографії та її статус у візуальній культурі. Важливим інструментом для нього є саме медіум виставки – свої серії робіт він перетворює у різноманітні візуальні есе. Виставляється в Польщі та за кордоном.

Художник закінчив Філософський факультет Варшавського університету та отримав ступінь доктора філософії в Університеті мистецтв у Познані. Зараз він викладає в Державній вищій школі кіно в Лодзі.

______________________________________________________

Ніч Музеїв у галереї Фоксаль – відчинено з 18.00 -24.00.

19.00 – екскурсія виставкою Вітека Орского за участю художника та з перекладом на PJM (польська жестова мова).