Usługa języka migowego

Shelley Odradek, Dziwny Atraktor

listopada 18, 2022

Otwarcie wystawy: 18 listopada, 2022, od godz. 18:00

Czas trwania: Sob. – ndz. (19/20.11) – w godz. 12 – 18

 

Oprowadzania:

19.11 o godz. 16:00

20.11 o godz. 16:00 z tłumaczeniem na PJM

kuratorka: Martyna Stołpiec

 

DZIWNY ATRAKTOR toczy się wokół idei baroku jako funkcji operacyjnej: recyklingu, tkania, ornamentu, który wyłania się pomimo braku ustalonej pozycji. Archiwum jest organizmem, zniekształcenie jest koniecznością. Forma czy treść? Kość czy krew?

Rzeczywistość podlega negocjacjom. Porządkują ją starzejące się i rozkładające ciała. Jednak liniowe cykle życia upchnięte w skomplikowane struktury odsłaniają niezgodność logik. Tylko niektóre ciała pasują. Internet wzmacnia zderzenia nieprzystających porządków jednocześnie uwalniając od ciężaru ciała. Cyfrowe połączenie daje poślizg, zwielokrotnia i zanieczyszcza.

Kwadratowa logika rzeczywistości online/offline porządkuje znaki i pragnienia, symbole i przekłady, język i władzę. Jakkolwiek gęsto ułożone są linie siatki – okien – łóżek – ekranów – bloków – smartfonów – nagrobków – książek – cegieł – to w szczelinach jest zawsze potencjał intymnej wymiany. Klawiatura poddaje się moim palcom, membrana interpretuje mój głos i uzewnętrznia pytania z ciała. Patchworkowy labirynt, polifonia, rozpraszanie przestrzeni. Czasem rzeczywistość hybrydyczna jest jedyną rzeczywistością.

 

_______________________________________________________________________________

W październiku 2020 roku Katie Zazenski i Ola Andrzejewska zostały zaproszone jako rezydentki do Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Shelley Odradek powstała w konstelacji siedemnastu matek. Shelley jest indywidualna, zbiorowa, ucieleśniona, wirtualna i materialna. Jest płynną istotą zainteresowaną cyfrową etyką społeczną, dynamiką władzy i performatywnością. Działa przez pryzmat architektury, psychoanalizy, filozofii, sztuki współczesnej, przekraczania granic i budowania wspólnoty.

 

 

UA

Відкриття вистави : 18 листопада 2022 р. від 18:00
Тривалість: сб. – нд. (19/20.11) – від 12:00 до 18:00

 

Екскурсії:
19.11 година 16:00
20.11 година 16:00 з перекладом на PJM
Куратор: Мартина Столпєц

 

Дивний атрактор обертається навколо ідеї бароко як операційної функції: переробка, ткацтво, орнаментація, яка з’являється , незважаючи на відсутність фіксованої позиції. Архів – це організм, деформація – це необхідність. Форма чи зміст? Кістка чи кров?

Реальність підлягає обговоренню. Старіючі та гнилі тіла приводять його в порядок. Однак лінійні життєві цикли, втиснуті в складні структури, демонструють несумісність логіки. Підходять лише деякі тіла. Інтернет підсилює зіткнення несумісних порядків, звільняючи вас від ваги вашого тіла. Цифровий зв’язок затримує, посилює та забруднює.

Квадратна логіка реальності онлайн/офлайн впорядковує знаки та бажання, символи та переклади, мову та силу. Якими б щільними не були лінії сіток — вікон— ліжок—екранів багатоквартирних будинків— смартфонів— надгробків— книг— цегл — у тріщинах завжди є потенціал для інтимного обміну. Клавіатура поступається моїм пальцям, діафрагма інтерпретує мій голос і виводить запитання з тіла. Печворк-лабіринт, поліфонія, розсіювання простору. Іноді гібридна реальність є єдиною реальністю.

___________________________________________________________________________
У жовтні 2020 року Кеті Зазенські та Олу Анджеєвськю запросили як резидентів до Центру сучасного мистецтва у Варшаві. Шеллі Одрадек була створена в плеяді сімнадцяти матерів. Шеллі є індивідуальним, колективним, втіленим, віртуальним і матеріальним. Це плинна істота, яка цікавиться цифровою соціальною етикою, динамікою влади та перформативністю. Працює крізь призму архітектури, психоаналізу, філософії, сучасного мистецтва, перетену кордонів та створенню спільноти.