Usługa języka migowego

Linda Lach, Trans – line 1.0

maja 14, 2022

Linda Lach

Otwarcie w sobotę, 14.05, 18:00-00:00

niedziela, 15.05, 15:00-20:00

Trans – line to program, który mierzy prawdopodobieństwo zamienienia się życiem z inną osobą. Wyróżnia 21 obszarów najbardziej znaczących dla życia ludzkiego, takich jak miejsce zamieszkania, związana z nim tożsamość czy stosunki z rodzicami. Umożliwia pomyślenie o sobie w sposób idealny, bez tego, co nas uwiera lub co nam w nas samych nie pasuje.

Uczestnicy weekendowego działania w Galerii Foksal będą mieć możliwość wejścia w interakcję z aplikacją Trans – line zbierającą dane o użytkownikach. Choć to początkowa faza projektu, którego kod, jak i koncepcja są rozwijane, już na tym etapie program wygeneruje cyfrowy odpowiednik każdego uczestnika i uczestniczki, którzy zdecydują się wziąć udział w eksperymencie.

Celem rozwijanego przez Lindę Lach projektu jest zwrócenie uwagi na relacje człowieka z bazami danych. Dostęp do masowo magazynowanych danych osobowych jest utrudniony. Na co dzień stykamy się ze światem front endu, fasady, a wejrzenie w ten świat wymaga specjalistycznej wiedzy i determinacji. Działanie w Galerii Foksal, jak i cały projekt, dane o użytkownikach będzie czynił bardziej dostępnymi i umożliwi kierowanie nimi. W pierwszej fazie projektu realizowanej w Galerii Foksal, program wygeneruje wizualne bryły oparte o zmienne dane podane przez użytkowników umożliwiając namysł nad relacją człowieka z jego cyfrowym odpowiednikiem – kodem.

Projekt Trans – line jest eksperymentem myślowym, który nawiązuje w swoich założeniach do założeń patafizyki, która była alternatywną formą nauki, niedążącą do osiągnięcia wymiernych rezultatów i polegała głównie na uprawianiu nauki w sposób formalny poprzez zjazdy, konwencje czy publikowanie artykułów. Zwracała też uwagę na logikę środowiska naukowego oraz sposób, w jaki formułowane są prawdy naukowe. Patafizyka zajmuje się tym, co jest pomiędzy. Bierze za pewnik, że wszystko, co da się pomyśleć, jest możliwe i ma taką samą wartość jak wysortowane dane i definicje, które zostały przyjęte przez naukę i sprawdzone empirycznie. Gdy fizyk wykonuje doświadczenie i otrzymuje konkretny wynik, to nie bierze pod uwagę wszystkich innych możliwych wniosków, które mogłyby zaistnieć. Zapisuje po prostu wynik dokonanego pomiaru. A patafizyka mówi, że wszystkie odpowiedzi na ten eksperyment są równoważne i tak samo istnieją w świecie. Tylko rozglądanie się między zerem a jedynką, po tym, co pomiędzy jest według patafizyki wartościowe.

Na tekst składają się wypowiedzi Lindy Lach z wywiadu z Sonią Jaszczyńską (https://blokmagazine.com/thinking-is-action-sonia…/…) oraz rozmów w Galerii Foksal.

Kuratorka: Martyna Stołpiec

Współpraca: Milena Stryjewska

Linda Lach (ur. 1995) w Warszawie. Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poszukuje nowych sposobów wizualizacji gromadzonych przez siebie danych, np. szkicuje wykresy na podstawie algorytmów. Interesuje ją powtarzalność i relacje człowieka z cyfrowym światem. W danych poszukuje odpowiedzi na pytania o pamięć i tożsamość w świecie fałszywej ewolucji. Pozyskane dane przetwarza poprzez zapętlanie i dzielenie. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

 

UA

Linda Lach | Trans – line 1.0

Відкриття вистави в суботу 14.05, , 18:00-00:00

Неділя, 15.05, 15:00-20:00

Trans – line це програма, яка вимірює ймовірну заміну життям з іншою особою. Програма виділяє 21 сферу, яка є найбільш значущою для людського життя, така як: місце проживання, пов’язана з ним ідентичність чи стосунки з батьками. Це дає нам можливість подумати про себе в ідеальний спосіб, без того, що нам шкодить або без того, що нам у собі не підходить.

Події вихідного дня в галереї Foksal будуть лише вступом. Цей захід в основному полягатиме на тому, щоб дозволити користувачу взаємодіяти з програмою Trans-line, розв’язати тест і зібрати програмою якомога більше даних про користувача.

Кожен раз, коли тест буде вирішено, користувач «трансформується» у свій цифровий еквівалент і зберігає дані про нього. Мета такого експерименту – привернути увагу до відносин людини з базами даних. Щодня користувач стикається лише зі світом інтерфейсу, тобто з якимось фасадом, немає доступу до баз даних або ж цей доступ утруднений. Існує думка, частково правильна, що для того, щоб заглянути в світ баз даних, потрібні спеціальні знання. У цьому конкретному експерименті будуть доступні бази даних програми, які дозволять замислитися про відносини людини з її цифровим аналогом – кодом.

Проект Trans-line — це мисленнєвий експеримент, який у своїх гіпотезах посилається на гіпотези патафізики, яка була альтернативною формою науки, не спрямованої на досягнення відчутних результатів і полягала в основному в практичній науці формальним способом за допомогою зустрічей, конвенцій або публікацій. Вона також звернула увагу на логіку наукової спільноти та спосіб формулювання наукових істин. Патафізика займається тим, що знаходиться між. Приймає як належне, що все, що можна подумати – можливе і має таку ж цінність, як і відсортовані дані та визначення, прийняті наукою та перевірені емпірично. Коли фізик проводить експеримент і отримує конкретний результат, він не розглядає всі інші можливі висновки, які можуть виникнути. Він просто зберігає результат проведеного вимірювання. А патафізика каже, що всі відповіді на цей експеримент рівні і що вони існують у світі однаково. Тільки дивлячись між нулем і одиницею, за тим що між – згідно з патафізикою є цінним.

Текст складається з висловів Лінди Лах з інтерв’ю з Сонею Ящинською

(https://blokmagazine.com/thinking-is-action-sonia…/…) та розмов в галереї Foksal.

 

Кураторка: Мартина Столпец

Співпраця: Мілена Стриєвська

Лінда Лах (нар. 1995) у Варшаві. Студентка Академії образотворчих мистецтв у Варшаві. Шукає нові способи візуалізації зібраних нею даних, наприклад малює діаграми на основі алгоритмів. Її цікавить повторюваність і стосунки людини з цифровим світом. В даних пошукує відповіді на питання про пам’ять та ідентичність у світі фальшивої еволюції. Отримані дані обробляє шляхом повторювання та поділу. Живе і працює у Варшаві.