Usługa języka migowego

Wojciech Puś | Jerzy Tabor, Total Fucking Darkness

maja 21, 2022

Otwarcie: 21.05.2022
21.05. – 11.06.2022
Kuratorka: Katarzyna Krysiak

 

Environment „Total Fucking Darkness” (światło/animacja/dźwięk) jest uwolnieniem marzenia o przestrzeni spokoju i wrażliwości. Nie jest to wystawa prac. Stwarzamy miejsce, w którym możesz powrócić do tego za czym tęsknisz.

wydawnictwo:

kaseta magnetofonowa w edycji 49 z serią przeźroczy

strona A:QA (questions/answers | queer abstraction)- 20’51”

strona B:TFD (total fucking darkness) – 8’47”

 

Wojciech Puś w swoich pracach łączy estetykę eksperymentalnego filmu z elementami instalacji świetlnej i projekcji wideo, nadając im kinematograficzny charakter. Jego realizacje mają charakter instalacji przestrzennych, w których wykorzystuje ruchomy obraz, specyficzne rozwiązania świetlne i ścieżki dźwiękowe (często w formie winyli). Jego najnowsze realizacje to: serial „Queer Landscapes” (premiera na festiwalu Rencontres Internationales Paris/Berlin w Luwrze i Haus der Kulturen der Welt w Berlinie), „Nonrecognition” (razem z Patem Dudkiem i Jerzym Taborem) – (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), „Endless – Music for Performers” – zapis improwizacji muzycznych wydanych przez Bocian Records, oraz seria kinematograficznych performansów: „Endless: Day as Days / Night as Nights” i „Wiatr nas łączy” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kuratorowanych przez Natalię Sielewicz i Paula B. Preciado. W 2018 roku, w ramach wystawy kuratorowanej przez Katarzynę Krysiak, Galeria Foksal wydała jego książkę artystyczną „Endless | The Diary” – mozaikowy zapis rzeczywistych i wyobrażonych wydarzeń z procesu realizacji filmu „Endless”, który artysta sytuuje w kategorii queerowej abstrakcji, rozciągającej doświadczenie szeroko rozumianej tranzycji na najbardziej uniwersalne, egzystencjalne doznanie jednostki. Publikacja była prezentowana m.in. w Benaki Museum (Ateny), oraz w Aperto Raum / Erika Hoffmann Sammlung (Berlin).

Jerzy Tabor – animator, absolwent studiów antropologicznych w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Animacji i efektów specjalnych w Szkole Filmowej w Łodzi – wystawa dyplomowa w Signum Foundation Gallery (2022). Jego prace były prezentowane m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (film „Nonrecognition” w ramach wystawy online „MSN Home Office. Intymność jako tekst” kuratorka: Natalia Sielewicz, 2020), Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego / oddział Muzeum Narodowego w Warszawie (instalacja świetlna/animacja „Pocałunek” w ramach koncertu „W brzask” kuratorki: Ania Miczko i Krzysztof Bagiński, 2021), na Fotofestiwalu w Łodzi (esej w publikacji „Bezkres” i seria prac na jedwabiu w ramach przestrzeni „Bezkres” na wystawie „Re:Inkarnacja” kurator: Józef Robakowski, 2021). Prace plastyczne artysty były publikowane m.in. w wydawnictwie „Wormhole” (Kunstakademie Düsseldorf, 2020), „Bezkres” (Fotofestiwal / PWSFTViT w Łodzi, 2021) oraz jako seria unikalnych okładek albumu muzycznego „Nonrecognition”. Jest twórcą animacji i projekcji do przedstawień w Starym Teatrze w Krakowie. Twórca autorskich interwencji animacyjnych i efektów wizualnych w filmie „Endless” i serialu „Queer Landscapes” (reż. Wojciech Puś, premiera w Musée du Louvre, Paryż i Haus der Kulturen der Welt, Berlin w ramach festiwalu Rencontres Internationales, 2021).

UA

Відкриття: субота, 21.05.2022
21.05. – 11.06.2022
кураторка: Katarzyna Krysiak

Environment „Total FuckingDarkness” (світло/анімація/звук) – це реліз мрії про простір спокою та чутливості. Це не вистава робіт. Ми створюємо місце, де ви можете повернутися до того, за чим сумуєте.

Видавництво: аудіокасета, 49 примірників із серією слайдів сторінка

A: QA (питання/відповіді |queer abstraction) – 20’51 “сторінка

B: TFD (total fucking darkness) – 8’47”

 

У своїхроботах Wojciech Puś поєднує естетику експериментального фільму з елементами світлової інсталяції тавідеопроекції, надаючи їм кінематографічний характер. Його реалізаціями є просторові інсталяції, в яких він використовує рухоме зображення, специфічні світлові рішення та саундтреки (часто у вигляді вінілу). Останні його проекти: серіал „QueerLandscapes” (прем’єра на Rencontres Internationales Paris/Berlin festival у Луврі та Haus der Kulturen der Welt у Берліні), „ Nonrecognition” (разом з Patem Dudkiem i Jerzym Taborem) – (Музей сучасного мистецтва у Варшаві), „ Endless – Music for Performers ” – запис музичних імпровізацій, виданих Bocian Records, а також серія кінематографічних перформансів: „Endless: Day as Days / Night as Nights” та „Вітер нас з’єднує” у Музеї сучасного мистецтва у Варшаві, кураторами Natalia Sielewicz i Paula B. Preciado. У 2018 році в рамках виставки, куратором якої є Katarzyna Krysiak, Галерія Фоксал опублікувала його арт-книгу „Endless | The Diary” — мозаїчний запис реальних і уявних подій із процесу створення фільму „Endless”, який художник відносить до категорії queer абстракції, поширюючи досвід широко зрозумілого переходу до найбільш універсального, екзистенційного досвіду особистості. Публікація була преставлена серед ін в музеї Benaki (Афіни) та в Aperto Raum / Erika Hoffmann Sammlung (Берлін).

Jerzy Tabor – аніматор, випускник антропологічного факультету Інституту Польської Культури Варшавського Університету таанімації і спецефектів у Школі Кіно у Лодзі – дипломна вистава в Signum Foundation Gallery (2022). Також його роботи були представлені у Музеї сучасного мистецтва у Варшаві (фільм „Nonrecognition” в рамках онлайн-вистави ”MSN Home Office. Інтимність як текст” куратор: Natalia Sielewicz, 2020), Музей скульптури ім. Xawerego Dunikowskiego / відділ Національного музею у Варшаві (світлова інсталяція / анімація „Поцілунок” у рамках концерту „На світанку”, куратори: Ania Miczko та Krzysztof Bagiński, 2021), на Фотофестивалі у Лодзі (твір у виданні „Bezkres” та серія робіт на шовку в рамках простору „Bezkres” на виставі „Re: Inkarnacja” куратор: Józef Robakowski, 2021). Роботи пластичні митця були опубліковані серед інших у видавництві „Wormhole” (Kunstakademie Düsseldorf, 2020), «„Bezkres” (Fotofestiwal / PWSFTViT у Лодзі, 2021) та як серія унікальних обкладинок музичного альбому „Nonrecognition”. Він є автором анімацій та проекцій для вистав у Старому театрі в Кракові. Автор оригінальних анімаційних інтервенцій та візуальних ефектів у фільмі „Endless” та серіалі „Queer Landscapes” (Wojciech Puś, прем’єра в Музеї Лувр, Париж та Haus der Kulturen der Welt, Берлін у рамках фестивалю Rencontres Internationale, 2021).